Opšti uslovi prodaje

.

OPŠTI USLOVI PRODAJE

Opšti uslovi prodaje se primenjuju na sve proizvode/usluge preduzeća Novatronic d.o.o. Novi Sad.
Novatronic d.o.o. koji isporučuje proizvode/usluge je u daljem tekstu Proizvođač/Isporučilac.
Strana koja kupuje proizvode/usluge je u daljem tekstu Kupac.

Predmet

Potvrda kupovine i transakcija predmeta/usluga između Kupca i Proizvođača/Isporučioca je važeća samo ako su potvrđene pismenim putem.

Ponuda i ugovori

Proizvođač/Isporučilac nudi kupcima proizvode i usluge iz domena svoje delatnosti.
Ponude, bez obzira na formu dostavljanja nisu obavezujuće, sve dok se ne potvrde pismenim putem. Proizvođač/Isporučilac i Kupac se obavezuju na izmene i naknadne dodatke samo ako ih potvrde pismenim putem. Ako u ponudi nije eksplicitno iskazan rok važnosti, ponuda ostaje na snazi 7 dana od dana dostavljanja kupcu.

Podaci i dokumentacija

Svi nacrti i tehnička dokumentacija vezani za Proizvod/Uslugu između obe strane pre ili nakon zaključenja ugovora ostaće vlasništvo strane koja ih je podnela, neće biti korišćeni u druge svrhe osim za one za koju su predviđeni.

Cene

Cene su iskazane u nacionalnoj valuti ili EUR u neto iznosu. Ukoliko su cene izražene u EUR primenjuje se srednji kurs NBS na dan uplate. Porez na dodatu vrednost nije uračunat u cenu. Bilo kakvo menjanje cena nastalo nakon potpisivanja potvrde o kupovini ili ugovora biće prihvaćeno samo ako potvrđeno pismenim putem od strane Proizvođača/Isporučioca i Kupca.

Porudžbina

Kupac je izvršio porudžbinu kada je pismeno potvrdi (putem e-mail-a ili fax-a) ili uplatom avansa.
U protivnom smatra se da porudžbina nije primljena. Porudžbina stupa na snagu ako su ispunjeni sledeći uslovi:
  • da Kupac dostavi osnovne neophodne podatke Proizvođaču/Isporučiocu
  • da Kupac uplatom avansa ili svojom pismenom saglasnošću potvrdi predračun sa opštim uslovima prodaje izdat od strane Proizvođača/Isporučioca
  • da Kupac izvrši blagovremeno plaćanje u skladu sa uslovima navedenim u ponudi ili ugovoru.
  • da Kupac dostavi i ostale izjave i dokumenta neophodne za izvršenje porudžbine prema posebnoj ponudi.
  • da Kupac, ako je ugovoreno plaćanje akreditivom, otvori akreditiv i da Proizvođač/Isporučilac prihvati uslove akreditiva.
  • da Kupac, ako je ugovoreno da je plaćanje obezbeđeno menicom, obezbedi menicu i prihvati ostale uslove.
  • da Kupac pribavi rešenja nadležnih organa o oslobađanju od plaćanja carine, poreza ili o drugim olakšicama potrebnim za uvozno ili izvozno carinjenje.

Plaćanje

Kupac će vršiti plaćanje u korist tekućeg računa Proizvođača/Isporučioca u zemlji, u nacionalnoj valuti za sve isporuke Proizvođača/Isporučioca, u skladu sa uslovima navedenim u ponudi ili ugovoru. Ukoliko uslovi plaćanja podrazumevaju avansno plaćanje, Kupac od Proizvođača/Isporučioca može zahtevati obezbeđenje garancije za avansnu uplatu.
U slučaju da Kupac prekorači rok za uplatu Proizvođač/ Isporučilac zadržava pravo da obračuna zakonsku zateznu kamatu. Proizvođač/Isporučilac zadržava pravo da otkaže bilo koju buduću isporuku Kupcu do konačnog izmirenja duga. Proizvođač/Isporučilac zadržava pravo da aktivira sredstva obezbeđenja plaćanja za neizmirene obaveze po roku dospeća, ali uz prethodno obaveštenje Kupca.

Rok isporuke

Osim ako nije drugačije navedeno , rok isporuke počinje datumom Kupčeve potvrde kupovine ili uplate avansa. Proizvođač/Isporučilac se obavezuje da ispoštuje ugovoreni rok isporuke.
Proizvođač/Isporučilac može izvršiti isporuku prihvaćene porudžbine u celosti ili parcijalno.
Ugovorom ili ponudom se u skladu sa INCOTERMS 2010 Međunarodne trgovinske komore definišu paritet isporuke i prenos rizika. Proizvođač/Isporučilac ne odgovara za kašnjenja u isporuci usled nastupanja okolnosti koje su izvan njegove kontrole usled više sile.
U slučaju da Proizvođač/Isporučilac kasni sa isporukom, Kupac ima pravo da izvrši naplatu penala u iznosu od 0,1 % od vrednosti neisporučene opreme za svaki dan zakašnjenja, ali ne više od 5 % od ukupne vrednosti opreme po ugovoru ili ponudi.
Kupac je obavezan da pismeno podnese zahtev za naplatu penala zakašnjenje isporuke u momentu primopredaje ugovorene opreme.
U slučaju da zbog krivice Kupca ugovorena oprema ostane na skladištu Proizvođača/Isporučioca duže od 10 dana od dana kada je Isporučilac obavestio Kupca da je oprema spremna za pregled i/ili isporuku, Kupac će platiti Isporučiocu skladištenje opreme u iznosu od 0.2 EUR po m2 korišćene skladišne površine za svaki dan prekoračenja navedenog roka, kao i posebne dodatne troškove rizika, manipulacije, administrativne i troškove transporta. Rokovi isporuke će biti produženi Proizvođaču/Isporučiocu, bez oslobađanja Kupca od njegovih obaveza, ukoliko Kupac ne izvrši svoje obaveze prema Proizvođaču/Isporučiocu u tehničkom, komercijalnom ili finansijskom smislu kao i za kašnjenje nastalo usled više sile. Ukoliko produženje roka nije ispoštovano usled nemara Proizvođača/Isporučioca, Kupac može pismenim putem tražiti raskid ugovora za svu robu koja nije isporučena.

Pakovanje i otprema

Dva dana pre dogovorenog dana otpreme, Proizvođač/ Isporučilac je obavezan da obavesti Kupca pismenim putem o detaljima otpreme u skladu sa ponudom ili ugovorom. Proizvođač/Isporučilac je obavezan da pakovanje robe izvrši na takav način koji će sprečiti oštećenja Proizvoda za vreme skladištenja pre isporuke i u transportu do određenog odredišta pod normalnim uslovima otpreme. Ako nije drugačije navedeno u ponudi ili ugovoru, smatraće se da je roba kupljena na paritetu FCO Novatronic, Novi Sad. Isporučilac je obavezan da set originalne otpremne dokumentacije (faktura, otpremnica, odgovarajući sertifikati-ukoliko je to predviđeno, garantni list, uputstvo za transport, montažu i održavanje) za svaku ili celokupnu isporuku pošalje zajedno sa proizvodima / uslugama ili poštom.

Kvalitativni i kvantitativni prijem

Kupac će pismenim putem izvršiti kvalitativni i kvantitativni prijem robe u fabrici pre isporuke ili u mestu isporuke u skladu sa ponudom ili ugovorom ,u skladu sa otpremnicom i u skladu sa sopstvenim Protokolom o konačnom prijemu.
U slučaju da Kupac ne izvrši kvalitativni i kvantitativni prijem robe u fabrici, saglasan je da kvantitativni prijem robe u njegovo ime izvrši prevoznik o čemu se sačinjava zapisnik o primopredaji.
Finalnu kontrolu i puštanje u rad vrši Kupac, i to radnici obučeni od strane Proizvođača/Isporučioca, ukoliko nije drugačije dogovoreno.

Reklamacija

U slučaju da se ustanovi da nedostaju određeni delovi ili količina proizvoda /usluga ili postoji vidno oštećenje ili nedostatak, komisija ili pojedinac odgovorni za prijem proizvoda/usluga su dužni da reklamaciju sa zapisnikom o prijemu odmah ili najkasnije u roku od osam dana od prijema dostave Proizvođaču/Isporučiocu.
Proizvođač/Isporučilac se obavezuje da otkloni nedostatke na stručan način i o svom trošku u minimalnom vremenskom roku.

Garancija

Proizvođač/Isporučilac daje minimalnu garanciju na opremu u trajanju od 24 (dvadesetčetiri) meseca od dana prijema, ukoliko nije drugačije predviđeno ugovorom. Danom prijema se smatra dan kada je sačinjen Zapisnik o prijemu, ukoliko ne postoji Zapisnik o prijemu, za dan početka garantnog roka smatraće se dan isporuke.
Proizvođač/Isporučilac je obavezan da reši reklamacije pod garancijom u garantnom roku o svom trošku u skladu sa uslovima garancije. Kupac će pažljivo pregledati isporuku odmah po prispeću i odmah obavestiti Isporučioca o eventualnim nedostacima. Garantovano pristupanje popravci je u roku od pet radnih dana, od dana prijema zvanične prijave kvara. Garantovano vreme popravke je najkasnije u roku od sedam dana od dana pristupa popravci. Smatra se da se proizvodi / usluge nalaze pod garancijom samo ako je garancija potvrđena izričito pismenim putem.
Proizvođač/Isporučilac neće garantovati za oštećenja koja nastanu usled : nestručnog i nesavesnog rada prilikom ugradnje ili manipulacije opremom; elektrostatičkog pražnjenja; prenapona u instalaciji; fizičkog oštećenja; korišćenja uređaja ili dodatnih delova koje Proizvođač/Isporučilac nije preporučio; nepridržavanje uputstva za rad i ugradnju; skidanja garantne markice bez saglasnosti ili prisustva Proizvođača/Isporučioca; više sile.

Zaštita na radu i zaštita životne sredine

Politika Proizvođača/Isporučioca je da u svakom trenutku osigura bezbednost lica, njihov integritet, pouzdanost svih instalacija i da zaštiti životnu sredinu. Proizvođač/Isporučilac se mora ponašati u skladu sa zahtevima Zaštite i bezbednosti na radu I politikom zaštite životne sredine Kupca.

Viša sila

Pod višom silom se podrazumevaju sve nepredviđene i iznenadne okolnosti, na koje ne mogu da utiču ugovorne strane, a koje delimično utiču ili sprečavaju ispunjenje ugovornih obaveza, kao što su prirodne katastrofe, požari, ratovi, saobraćaj i nestašica materijala na tržištu neophodnog za izvršenje ugovora i dr. U slučaju trajanja više sile duže od 3 (tri) meseca, svaka ugovorna strana ima pravo da raskine ugovor.

Nadležnost suda

Za proizvode/usluge ukoliko nije drugačije ugovoreno, Proizvođač/Isporučilac ispunjava svoje ugovorne obaveze u mestu Proizvođača/Isporučioca. U slučaju sporova, u vezi sa izvršenjem ugovora, ugovorne strane će sporove rešavati mirnim putem. Ukoliko se eventualni sporovi ne mogu rešiti mirnim putem u razumnom vremenskom roku, priznaje se nadležnost Suda u Novom Sadu, ukoliko ugovorom nije drugačije predviđeno.